1.Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Камея 07” ООД,  със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Иван Киров Вазов 3, представлявано от Виктория Миткова Михова, наричано по-долу „Доставчик”, от една страна, и от друга – клиент/ите – физически и юридически лица, наричани по-долу „Потребител/и” на електронния магазин, достъпен на интернет сайта www.kameya.bg или накратко „онлайн магазин”.

2.Предметът на дейност на онлайн магазина е търговия с парфюмни аналози.

3.Чрез онлайн магазина потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки, като по силата на тези договори доставчикът се задължава да достави и да прехвърли на потребителя собствеността върху определените от последния чрез интерфейса стоки.

Ползвателите заплащат на Доставчика цената на стоките, обявена в онлайн магазина към момента на сключване на договора.

Доставчикът продава стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

4.Договорът за покупко-продажба се сключва онлайн след регистрация и създаване на профил.

4.1.При регистрацията Потребителят въвежда в сайта на Доставчика избрани от него име и парола за отдалечен достъп.  С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистриране“, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4.2.Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на имейл на посочен от Потребителя електронен адрес. Този имейл служи като автоматично потвърждение за успешна регистрация и съгласие от страна на Потребителя да получава бюлетини и други промоционални материали от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват преддоговорни отношения.

4.3.При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, които актуализира своевременно в случай на промяна. Необходимите данни, изисквани от Доставчика за валидна поръчка през онлайн системата на магазина, са: име и фамилия или наименование на потребител – юридическо  лице, електронен /имейл/ адрес, адрес за фактуриране и адрес за доставка.

4.4. Електронният /имейл/ адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, се използва за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика. Потребителят има право да променя регистрирания за контакти електронен адрес, като уведоми за това Доставчика, който изпраща обратно искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов контактен електронен адрес. Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов електронен адрес.

4.5.Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на електронния адрес за контакти.

4.6. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на този адрес

5.След идентифициране с име и парола, Потребителят влиза в системата за извършване на поръчки, избира една или повече от предлаганите стоки в онлайн магазина и ги добавя към списък със стоки за покупка.

5.1.Потребителят предоставя данни за извършване на доставката. Необходимите данни са име и фамилия или наименование на юридическото лице – потребител, имейл адрес, адрес на фактуриране и адрес на доставка.

5.2.При неверни или непълни данни за Потребителя поръчката, направена през онлайн системата, може да не бъде изпълнена навреме или изобщо, за което Доставчикът не носи отговорност.

5.3.Начинът за плащане на цената, предлаган от Доставчика, е наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриера, като наложеният платеж може да бъде направен в брой или с карта.

5.4.Следва потвърждение на поръчката от Потребителя, както и потвърждение, че приема общите условия на онлайн магазина.

5.5.Потребителят получава от Доставчика потвърждение за успешно направена поръчка на посочения от него електронен адрес. В потвърждението Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. Ако такова потвърждение не бъде получено от Потребителя, то поръчката се счита за неосъществена и Доставчикът не носи отговорност за нейното неизпълнение.

5.6.Договорът за покупко-продажба на стоките се счита сключен с изпращане от страна на Доставчика на потвърждението за приета поръчка.

6.Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в срок до 2 /два/ работни дни следващи деня на поръчката, като в особено натоварено време /например Коледни, Новогодишни и Великденски празници/ срокът за доставка е до 3 работни дни.

6.1. Подадените до 15:00 часа поръчки се обработват на същия ден, а след 15:00 – на следващия работен ден. Работното време за обработване на поръчки и получаването на такива по телефона е 9:00 – 18:00 часа от понеделник до петък. В събота и неделя не се обработват поръчки. Електронната система на онлайн магазина за приемане на поръчки работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

6.2. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката извън посочения в общите условия времеви диапазон, ако това стане по вина на куриера или при форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на Доставчика. Доставчикът също така не държи всички артикули на магазина на склад, поради което е възможно поръачаната от Потребителя стока да е изчерпана. В такъс случай Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя, за да се уговори отмяна на поръчката или замяна с наличен на склад подобен артикул

6.3. Доставчикът има право по своя преценка и без да дава конкретна причина да откаже поръчка на Потребителя.

7.Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

8.Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на онлайн магазина. Снимките на артикулите са с илюстративна цел, като в зависимост от настройките на екрана на дигиталното устройство на Потребителя реалните цветове на дрехите могат да се различават от снимките, за което Доставчикът не носи отговорност.

9.Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока. Доставчикът запазва правото си да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, което сметне за уместно.

10.Потребителят има право на опцията „преглед” в момента на получаване на стоката от куриерската фирма. Ако стоката не отговаря на очакванията на Потребителя, той може да откаже да я получи, без да дължи плащане на цената. В този случай се приема, че е налице отказ от договора за покупко – продажба от страна на Потребителя, без каквито и да било последици за него. Стоката се връща от куриера на Доставчика, а разходите за връщане са за сметка на Потребителя.

11.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

11.1.В такъв случай  Потребителят може да върне стоката на Доставчика при следните условия:

– стоката трябва да бъде в изряден търговски вид, което включва: да не бъде нарушена търговската опаковка и количество;

– Потребителят трябва да пази ценовата разписка и да я приложи заедно със стоката при нейното връщане. Ако такава не бъде приложена към стоката, Доставчикът не може да върне парите;

–  стоката не трябва да бъде специално изработена по поръчка на Потребителя.

11.2.Потребителят упражнява правото си на отказ като в посочения срок уведомява Доставчика с изпращане на имейл съобщение до info@kameya.bg или обаждане на 0878811239.

11.3.В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената сума, съставляваща общата цена на стоките, предмет на отказа.

11.4.Връщането на парите се извършва в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на обратно получаване на стоките от Доставчика.

11.5. В случай на отказ от договора за покупко-продажба Потребителят заплаща цената на доставката в двете посоки – за получаването и за връщането на стоките.

11.6.Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до момента на отказ от договора и връщане на стоките.

12.Ако при задаването на поръчката Доставчикът не разполага с поръчаните по вид и количество стоки, той е длъжен веднага да уведоми за това Потребителя с имейл съобщение или по телефона, като предложи разумен срок за доставка на желаните от Потребителя артикули.

13.Всички волеизявления между Доставчика и Потребител/ите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба се извършват по електронен път. Електронният адрес на Доставчика е info@kameya,bg. Електронният адрес на Потребител е адресът, предоставен при регистрацията му съгласно настоящите Общи условия.

По изключение, в неотложни случаи или при установени трайни търговски взаимоотношения, волеизявленията между Доставчика и Потребител/ите за сключване и изпълнение на договорите се извършват и по телефон на номер +359 883 530220 за Доставчика.

14.Всеки Потребител може да изразява мнения, да прави предложения, да получава информация и да поставя въпроси към Доставчика на посочените имейл адрес и телефон.

15.Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация, ако съответният Потребител е въвел име и парола за достъп.

16.Доставчикът е регистриран като администратор и предприема мерки за защита на личните данни на Потребител/ите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребител да се легитимира и да удостовери истинността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

17.Всяка информация, съдържаща се на адреса на онлайн магазина, е собственост на „Камея 07” ООД и не може да бъде използвана или разпространявана без изричното съгласие на Доставчика.

18.Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани и/или изменяни от Доставчика по всяко време. За всяко допълнение и/или изменение Доставчикът веднага уведомява Потребителите чрез съответно указание в интерфейса на електронната страница на магазина.